Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
травня
9-го травня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. 208, 2-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I.…

Основні результати роботи за рік

У 2023 році дослідження в Інституті електродинаміки НАН України зосереджувалися на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі фізико-технічних проблем енергетики за напрямами, затвердженими Постановою Президії НАН України № 67 від 28 березня 2012 р.

Станом на 31.12.2023 р. в Інституті функціонують 11 наукових відділів в яких працюють 41 доктор наук (4 жінки), у тому числі 4 академіки НАН України та 5 членів-кореспондентів НАН України, а також 78 кандидати наук (10 жінок). В інституті працює 165 наукових співробітників, у тому числі керівників – 14, головних наукових співробітників – 8, провідних наукових співробітників – 21, старших наукових співробітників – 53, наукових співробітників – 16, молодших наукових співробітників – 7, інших – 46 співробітників. Загальна чисельність співробітників інституту на 31 грудня 2023 р. – 296 осіб (в т.ч. 107 жінок). За 2023 рік було прийнято на роботу в інститут одного молодого працівника, та звільнено з роботи двох молодих співробітників з вищою освітою. За рік науковцями інституту було захищено 6 дисертацій, серед них 1 на здобуття ступеню кандидат технічних наук і 5 – докторів філософії.

На кінець року в аспірантурі Інституту навчалось 12 аспірантів, всі з відривом від виробництва. З них в 2023 році було прийнято двох, в тому числі одного – на контрактній основі. За рік було випущено двох аспірантів.

У 2023 році дослідження в Інституті проводилися за 39 темами. Серед них 2 – за проєктами Національного фонду досліджень України; 3 – з програмно-цільової та конкурсної тематики, 27 – роботи з відомчої тематики, та з договірної тематики –7. Фінансувалися відомчі, програмно-цільові та конкурсні роботи з загального фонду, серед яких 24 завдання було на проведення фундаментальних та 6 на проведення прикладних науково-дослідних робіт. Крім того 2 проєкти з державної тематики та 7 договірних робіт виконувались за рахунок фінансування з спеціального фонду.

Вченими Інституту підготовлено до друку 3 монографії (35,3 обл. вид. арк.), 5 підручників та навчальних посібників, 3 збірники наукових праць (39,6 обл. вид. арк.) та 6 номерів журналу «Технічна електродинаміка» (67,9 обл. вид. арк.). Матеріали випусків збірників наукових праць та журналу розміщено на сайті Інституту: https://prc.ied.org.ua/ , а  журналу «Технічна елек­тро­ди­наміка» – на сайті журналу: www.techned.org.ua.

Журнал «Технічна електродинаміка» (ISSN 1607-7970, e-ISSN 2218-1903) є науковим фаховим виданням України в галузі технічних наук, включеним до Переліку наукових фахових видань України категорі   я «А» з 2018 р. Реферу­єть­ся у Реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, індексується в базі даних OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародних базах даних: SCOPUS, COMPENDEX, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF, INDEX COPERNICUS, DOAJ.

Збірник «ПРАЦІ ІЕД НАН УКРАЇНИ» (ISSN 1727-9895, e-ISSN 2786-7064) є науковим фаховим виданням України в галузі технічних наук, який включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» 11.07.2019. Збірник реферується у Реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ), загальнодержавному депозитарію «Наукова періодика України». Електронне видання зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України (NASPLIB) та індексується у міжнародній базі даних DOAJ.

Упродовж 2023 року науковцями інституту опубліковано 117 статтей у вітчизняних та 39 у закордонних виданнях, з них 82 у фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних та 53 тези доповідей на конференціях. У журналі Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 67 статтей, співробітники інституту були авторами 35 з них.

Інститут був організатором Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ:  ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ – 2023», яка проходила 6-8 червня, 2023 р. в м. Києві.

              Найбільш важливі результати досліджень за напрямами: