Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
6
січня
Інститут електродинаміки  НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25, 366-24-01; e-mail: ied1@ied.org.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі…

Основні досягнення

У 2019 році дослідження в інституті проводились по 66 темах. Серед них: робіт відомчої тематики – 36, програмно-цільової та конкурсної тематики – 24, договірної тематики – 6. Відомчі, програмно-цільові та конкурсні роботи фінансувались з загального фонду, серед яких 32 завдання було на проведення фундаментальних та 28 на проведення прикладних науково-дослідних робіт.

Серед робіт програмно-цільової та конкурсної тематики:

 • 11 завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021рр.;
 • 4 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2) на 2016-2020рр.;
 • 2 завдання цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022pp.;
 • 2 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Напівпровід­нико­ві матеріали, технології і датчики для технічних систем діагностики, контролю та управління» на 2018-2020рр.;
 • 1 науково-дослідна робота (грант) для молодих учених НАН України на 2019-2020рр.;
 • 1 робота з цільового міждисциплінарного проекту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України»;
 • 1 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні техно­логії для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023рр.;
 • 1 завдання цільової науково-технічної програми НАН України «Дослідження і роз­робки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» на 2018-2019рр.

По 7 відомчих темах дослідження успішно завершено. Результати досліджень по цих роботах було обговорено на засіданнях Вченої ради і схвалено.

Проводились також роботи в рамках 6 господарчих договорів, всі роботи за ними завершено у 2019 році.

За минулий рік захищено 3 дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук та 6 – на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

В аспірантурі навчається 11 аспірантів, усі – з відривом від виробництва, зараховано до аспірантури у 2019 році 4 особи.

Протягом минулого року прийнято на роботу в інститут 10 молодих працівників, з них 1 – випускник аспірантури.

Подано 7 заявок на винаходи та 9 на корисні моделі, отримано 9 рішень про видачу патентів України на винаходи і 8 на корисні моделі. Окрім того, отримано 1 авторське свідоцтво на комп’ютерні програми  і 1 – на  бази даних.

У 2019 році вченими Інституту підготовлено до друку 9 монографій (118 обл. вид. арк.) і 3 збірники (35,5 обл. вид. арк.).

Матеріали випусків журналу «Технічна електродинаміка» розміщено на сайті журналу www.techned.org.ua. Журнал реферується у реферативних журналах «Джерело» (Україна) та ВІНІТІ РАН (Росія). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вер­над­сько­го, включено у базу даних OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF..

Збірник «ПРАЦІ ІЕД НАН УКРАЇНИ» включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б». Матеріали збірника розміщуються на сайті Інституту www.ied.org.ua. Збірник входить до переліку профільних видань ДАК МОН України та реферується у таких наукометричних базах даних: реферативних журналах «Джерело» (Україна) та ВІНІТІ РАН (Росія), загальнодержавному депозитарії «Наукова періодика України», електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України (NASPLIB).

Протягом 2019 року науковцями інституту опубліковано 119 статей у вітчизняних та 37 у зарубіжних виданнях, з них 94 – у фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних, та 41 теза доповідей на конференціях. У збірниках та журналі Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 128 статей, співробітники інституту були авторами 74 з них.

Інститут у 2019 році був співорганізатором VI Міжнародної конференції “Інте­лек­туаль­ні енергетичні системи-2019” (2019 IEEE ESS) (Київ,17 – 19 квітня); ХХV Між­на­родної науково-технічної кон­фе­ренції “Силова елек­троніка та енер­гоефек­тив­ність” (СЕЕ’2019) (Харків, 9 – 13 вересня); IV Міжнародної науково-технічної кон­ференції “Smart-технології в енерге­тиці та електроніці – 2019” (STEE-2019) (смт. Лазурне, Скадовський р-н, Херсонська обл., 8 – 23 серпня).

Науково–технічні  досягнення інституту було   представлено на 5 міжнародних  та 2 спеціалізованих виставках-презентаціях. Серед них: виставки elcomUkraine, “Енергетика в промисловості”, Міжнародний форум Innovation Market тощо.

У звітному році вчених інституту було відзначено наступними нагородами.

 • Державну премію України в галузі науки і техніки 2018 року за роботу “Електротех­нологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг” в 2019 році при­суджено чл.-кор. НАН України І.П.Кондратенку, Ю.М. Гориславцю та Н.І. Супруновській.
 • Премію ім. В.М.Хрущова 2019 року за серію праць “Моделювання мультифізичних процесів в силових трансформаторах та реакторах” отримали О.Д. Подольцев та І.В. Хімюк.
 • Премію Президента України для молодих вчених 2019 року за роботу “Енергоефектив­ні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами” присуджено О.А.Зайченку.

Найбільш важливі результати досліджень за напрямками: