Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
26
грудня
27 грудня 2022 р. о 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. ПОРЯДОК ДЕННИЙ…

Основні результати роботи за рік

У звітному році колектив Інституту електродинаміки НАН України зосереджував свої зусилля на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики по напрямках, затверджених Постановою Президії  НАН України №67 від 28.03.2012р.

За результатами оцінювання ефективності діяльності Інституту електродинаміки НАН України за п’ять років (постанова НАН України від 12.06.2019 № 169) інститут і всі його 11 наукових підрозділів віднесено до категорії «А». Також у 2020 р. за результатами проведеної атестації Експертною комісією з проведення державної атестації наукових установ Міністерства освіти й науки України інститут віднесено до І кваліфікаційної групи на термін до 2025 р. (протокольне рішення № 5 від 19 листопада 2020 р).

Станом на 01.01.2022 в структурі Інституту функціонують 11 наукових відділів в яких працюють 44 доктори наук (4 жінки), в тому числі 4 академіка НАН України та 6 членів-кореспондентів НАН України, а також  75 кандидатів наук (11 жінок). Кількість наукових співробітників – 170 осіб, в тому числі головних наукових співробітників – 8, провідних наукових співробітників – 23, старших наукових співробітників – 54, наукових співробітників – 14, молодших наукових співробітників – 8.

Загальна чисельність співробітників інституту на 31.12.2021 року – 337 осіб, з них 130 жінок.

За минулий рік захищено 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук та 1 – на здобуття вченого ступеня доктора філософії.

В аспірантурі Інституту навчається 12 аспірантів, усі – з відривом від виробництва. Закінчили аспірантуру 3 аспіранти, одному надано академічну відпустку у зв’язку з сімейними обставинами. Зараховано до аспірантури у 2021 році 2 особи.

Протягом минулого року прийнято на роботу в інститут 9 молодих працівників, з них 3 – випускник аспірантури. Звільнено з роботи 2 молодих співробітників з вищою освітою.

Переддипломну практику в інституті проходили 34 студенти, виробничу практику – 2, та навчальну – 1 з трьох закладів вищої освіти.

У 2021 році в інституті проводились дослідження за 64 темами. Серед них – 1 робота з державної тематики, 23 – з програмно-цільової та конкурсної тематики, 32 – роботи з відомчої тематики, та з договірної тематики – 8 робіт. Фінансувалися відомчі, програмно-цільові та конкурсні роботи з загального фонду, серед яких 30 завдань було на проведення фундаментальних та 25 на проведення прикладних науково-дослідних робіт. Крім того виконувались 1 робота з державної тематики та 8 договірних робіт – зі спеціального фонду.

Серед 32 робіт відомчої тематики 4 виконувались у рамках Цільової програми наукових досліджень Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України «Фундаментальні дослідження процесів перетворення та використання енергії».

Роботи програмно-цільової та конкурсної тематики складають:

– 11 завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019–2021 рр;

– 4 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» (Ресурс-3) на 2021-2025 рр.;

– 2 завдання цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018–2022 pp.;

– 1 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору й суспільних потреб» на 2019–2023 рр.;

– 1 науково-дослідна робота для молодих учених НАН України на 2021–2022 рр.;

– 1 грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки 2020–2021 рр.;

– 1 робота з програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України»;

– 1 науково-технічний проєкт установ НАН України 2021 року;

– 1 робота з цільового міждисциплінарного проєкту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України».

За тринадцятьма відомчими темами дослідження у 2021 р. успішно завершено. Результати досліджень було обговорено на засіданнях Вченої ради та схвалено.

Крім того, роботи проводилися у рамках 8 господарчих договорів, з яких 4 роботи завершено в цьому році.

У 2021 році вченими Інституту підготовлено до друку 9 монографій (115,87 обл. вид. арк.), 3 збірники наукових праць (36,7 обл. вид. арк.) та 6 номерів журналу «Технічна електродинаміка». Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії “А”. Матеріали випусків журналу «Технічна електродинаміка» розміщено на сайті журналу www.techned.org.ua . Електронне видання журналу, розроблене на сучасній платформі OJS, зберігається в НБУ ім. В.І. Вернадського, включено до бази OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародних баз даних: SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF. У 2021р. видано 3 збірника “Праці Інституту електродинаміки НАН України”. Матеріали збірника розміщу­ються на сайті Інституту www.ied.org.ua . Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б“, він реферується у РЖ «Джерело», загально­державному депозитарії «Наукова періодика України», електронній бібліотеці NASPLIB.

Упродовж 2021 року науковцями інституту опубліковано 131 статтю у вітчизняних та 52 у закордонних виданнях, з них 73 у фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних та 70 тез доповідей на конференціях. У збірниках та журналі Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 103 статті, співробітники інституту були авторами 68 з них.

У 2021 році під егідою Інституту електродинаміки НАН України, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» спільно з: НТУ «ХПІ», ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна», Науковою радою з наукових основ електроенергетики, НЕК України Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), ГО «Пані Наука» відбулася VI Міжнародна науково-технічна конференція «Smart-технології в енергетиці та електроніці – 2021» (STEE-2021), яка проходила з 15 по 21 серпня в смт. Лазурне, Скадовського району, Херсонської обл.  Спільно з Кременчуцьким національним університетом ім. І. Остро­град­ського (IEECУ), Науковою радою НАН України «Наукові основи електроенергетики», Українською асоціацією інженерів-електриків, Люблін­ським університетом економіки та інновацій проведено ХХ Міжнародну науково-технічну ІЕЕЕ конференцію “Сучасні електро- і енергосистеми” (MEES’21), що проходила м. Кременчук (Кр.НУ) 21-24  вересня. Сукупно з Міністерством освіти і науки України, Вінницьким національний технічний університетом (ВНТУ), Інститутом відновлюваної енергетики НАН України, Державним підприємством НАЕК «Енергоатом», НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» організовано V Міжнародну науково-технічну конференцію “ОПТИ­МАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРО­УСТАНОВКАМИ (ОКЕУ-2021)”, що проходила з 19 по 21 жовтня  в м. Вінниця (ВНТУ). Разом з Радою молодих вчених Інституту газу НАН України, Радою молодих вчених Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, Радою молодих вчених Інституту ядерних досліджень НАН України, ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» проведено ІІІ Міжнародний круглий стіл «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», який відбувся 24  вересня в м. Києві (Інститут газу НАН України).

У 2021 році Інститут електродинаміки НАН України продовжував роботу з пропаганди наукових досягнень науковців інституту. Натурні зразки науково-технічних розробок, плакати, рекламно-інформаційні листівки та презентації були представлені на  наступних міжнародних виставках: «MEDIСAЕХPO», «ЕlcomUkraine 2021», «LABComplEX – 2021», «Енергетика в промисловості – 2021». Участь у вищевказаних виставках відзначено дипломами, під час роботи виставок проводились перемовини з представниками різних підприємств і організацій з метою налагодження контактів для подальшого співробітництва.

 

              Найбільш важливі результати досліджень за напрямами: