Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
30
листопада
2 грудня 2021 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України. Засідання відбудеться в дистанційному форматі за допомогою ПЗ ZOOM. Порядок денний:…

Основні результати роботи за рік

У звітному році колектив Інституту електродинаміки НАН України зосередив свої зусилля на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики по напрямках, затверджених Постановою Президії  НАН України №67 від 28.03.2012р.

За результатами оцінювання ефективності діяльності Інституту електродинаміки НАН України за п’ять років (постанова НАН України від 12.06.2019 № 169) інститут і всі його 11 наукових підрозділів віднесено до категорії «А». У 2020 р. за результатами проведеної атестації Експертною комісією з проведення державної атестації наукових установ Міністерства освіти й науки України (рішення від 19 листопада 2020 р № 5) інститут віднесено до І кваліфікаційної групи.

Станом на 01.01.2021  в  11 наукових відділах інституту працюють 47 докторів наук (3 жінки), в тому числі  3 академіка НАН України та 7 членів-кореспондентів НАН України, а також  73 кандидата наук (11 жінок). Кількість наукових співробітників – 174 особи, в тому числі головних наукових співробітників – 6, провідних наукових співробітників – 22, старших наукових співробітників – 57, наукових співробітників – 8, молодших наукових співробітників – 11.

Загальна  чисельність  співробітників  інституту на 31.12.2020 року – 345 осіб, з них 129 жінок.

За минулий рік захищено 3 дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук та 1 – на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук

В аспірантурі навчається 13 аспірантів, усі – з відривом від виробництва.    Закінчив аспірантуру 1 аспірант, 1 відрахований у зв’язку з виїздом для участі в науковому проєкті за кордоном,  зараховано до аспірантури у 2020 році 4 особи.

Протягом минулого року прийнято на роботу в інститут 8 молодих працівників, з них 1 –   випускник аспірантури.  Звільнено з роботи 3 молодих співробітників з вищою освітою.

12 студентів  проходили в інституті переддипломну практику, 2 – виробничу практику.

У 2020 році в інституті проводились дослідження за 64 темами. Серед них робіт відомчої тематики – 34, програмно-цільової та конкурсної тематики – 24, договірної тематики – 6. Відомчі, програмно-цільові та конкурсні роботи фінансувались з загального фонду, серед яких 29 завдань було на проведення фундаментальних та 5 на проведення прикладних науково-дослідних робіт.

Серед 34 робіт відомчої тематики 4 виконувались у рамках Цільової програми наукових досліджень Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України «Фундаментальні дослідження процесів перетворення та використання енергії».

Роботи програмно-цільової та конкурсної тематики складають:

– 3 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (Ресурс-2) на 2016–2020 рр.;

– 2 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Напів­про­відникові матеріали, технології та датчики для технічних систем діагностики, контролю та управління» на 2018–2020 рр.;

– 2 завдання цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018–2022 pp.;

– 1 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору й суспільних потреб» на 2019–2023 рр.;

– 11 завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019–2021 рр;

– 1 науково-дослідна робота для молодих учених НАН України на 2019–2020 рр.;

– 1 грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки 2020–2021 рр.;

– 1 робота з програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України»;

– 1 науково-технічний проєкт установ НАН України 2020 року;

– 1 робота з цільового міждисциплінарного проєкту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України».

За п’ятьма відомчими темами дослідження у 2020 р. успішно завершено. Результати досліджень було обговорено на засіданнях Вченої ради та схвалено.

Крім того, роботи проводилися також у рамках 7 господарчих договорів, з яких 6 робіт завершено в цьому році.

У 2020 році вченими Інституту підготовлено до друку 8 монографій (142,74 обл. вид. арк.), 3 збірники наукових праць (36,7 обл. вид. арк.), одну брошуру (3,18 обл. вид. арк.) та 6 номерів журналу «Технічна електродинаміка». Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії “А”.  Матеріали випусків журналу «Технічна електродинаміка» розміщено на сайті журналу www.techned.org.ua. Електронне видання журналу, розроблене на сучасній платформі OJS, зберігається в НБУ ім.В.І.Вернадського,  включено до  бази OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародних баз даних: SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF. У 2020р. видано 3 збірника “Праці Інституту електродинаміки НАН України”. Матеріали збірника розміщуються на сайті Інституту www.ied.org.ua. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б“, він реферується у   РЖ «Джерело», загальнодержавному депозитарії «Наукова періодика України», електронній бібліотеці NASPLIB.

Протягом 2020 року науковцями інституту опубліковано 71 статтю у вітчизняних та 10 у зарубіжних виданнях, з них 76 –  у фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних, та 48 тез доповідей на конференціях. У збірниках та журналі Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 124 статті, співробітники інституту були авторами 76 з них.

Інститут у 2020 році спільно НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» був співорганізатором XV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки – 2020 р.», яка проходила з 8 до 12 червня 2020 р. в м. Києві, спільно із секцією IEEE Україна – VІІ Міжнародної конференції зі СМАРТ ЕНЕРГОСИСТЕМ (2020 IEEE ESS), яка також проходила в м. Києві з 12 до 14 травня 2020 р. Спільно з НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» проведено V Міжнародну науково-технічної конференцію «Smart-технології в енергетиці та електроніці – 2020» (с.м.т. Лазурне, Скадовський район, Херсонська область, Україна з 17 до 22 серпня 2020 р.), а  спільно з Кременчуцьким НУ ім. Михайла Остроградського – Міжнародну конференцію IEEE «Проблеми автоматизо­ва­но­го електроприводу. Теорія і практика» (PAEP’2020) (м. Кременчук із 21 до 25 вересня 2020 р.).

У минулому році науково–технічні   досягнення інституту було   представлено на 3 міжнародних  виставках: Smart Building,  elcomUkraine, “Енергетика в промисловості”.

 

              Найбільш важливі результати досліджень за напрямами: