Національна академія наук України
Інститут електродинаміки
2
квітня
4 квітня 2024 р. об 11.00 відбудеться засідання Вченої ради Інститу­ту електродинаміки НАН України (Конференц-зал, кім. 404, 4-й поверх). ПОРЯДОК ДЕННИЙ I. Про відкриття науково-технічної…

Основні рузультати роботи за 2022 рік

У 2022 році дослідження в Інституті електродинаміки НАН України зосереджувалися на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі фізико-технічних проблем енергетики за напрямами, затвердженими Постановою Президії НАН України № 67 від 28 березня 2012 р.:

Станом на 31.12.2022 р. в Інституті функціонують 11 наукових відділів в яких працюють 43 доктори наук (4 жінки), у тому числі 4 академіки НАН України та 6 членів-кореспондентів НАН України, а також 74 кандидати наук (10 жінок). В інституті працює 170 наукових співробітників, у тому числі головних наукових співробітників – 10, провідних наукових співробітників – 21, старших наукових співробітників – 52, наукових співробітників – 14, молодших наукових співробітників – 10, інших – 49 співробітників. Загальна чисельність співробітників інституту на 31 грудня 2022 р. –  322 особи (в т.ч. 121 жінка).

На кінець року в аспірантурі Інституту навчалось 15 аспірантів, всі з відривом від виробництва. З них в 2022 році було прийнято 6, в тому числі 2 – на контрактній основі. За рік було випущено трьох аспірантів. Усіх прийнято на роботу до Інституті електродинаміки НАН України.

Було прийнято на роботу в інститут 7 молодих працівників, та звільнено з роботи одного молодого співробітника із вищою освітою.

У 2022 році в Інституті дослідження проводилися за 38 темами. Серед них 5 – з програмно-цільової та конкурсної тематики, 27 – роботи з відомчої тематики, та з  договірної тематики – 6. Фінансувалися відомчі, програмно-цільові та конкурсні роботи з загального фонду, серед яких 24 завдань було на проведення фундаментальних та 8 на проведення прикладних науково-дослідних робіт. Крім того виконувались 6 договірних робіт зі спеціального фонду.

Вченими Інституту підготовлено до друку 3 монографії (35,3 обл. вид. арк.), 3 збірники наукових праць (35,5 обл. вид. арк.) та 6 номерів журналу «Технічна електродинаміка» (65,8 обл. вид. арк.). Матеріали випусків збірників наукових праць та журналу розміщено на сайті Інституту: https://prc.ied.org.ua/ , а  журналу «Технічна елек­тро­ди­наміка» – на сайті журналу: www.techned.org.ua.

Журнал «Технічна електродинаміка» (ISSN 1607-7970, e-ISSN 2218-1903) є науковим фаховим виданням України в галузі технічних наук, включеним до Переліку наукових фахових видань України категорія «А» з 2018 р. Реферується у Реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, індексується в базі даних OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та міжнародних базах даних: SCOPUS, COMPENDEX, EBSCO, PROQUEST, CROSSREF, INDEX COPERNICUS, DOAJ.

Збірник «ПРАЦІ ІЕД НАН УКРАЇНИ» (ISSN 1727-9895, e-ISSN 2786-7064) є науковим фаховим виданням України в галузі технічних наук, який включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» 11.07.2019. Збірник реферується у Реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ), загальнодержавному депозитарію «Наукова періодика України». Електронне видання зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України (NASPLIB) та індексується у міжнародній базі даних DOAJ.

Упродовж 2022 року науковцями інституту опубліковано 123 статті у вітчизняних та 46 у закордонних виданнях, з них 74 у фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних та 54 тез доповідей на конференціях. У збірниках та журналі Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 124 статті, співробітники інституту були авторами 76 з них.

Інститут був організатором XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки – 2022 р.», яка проходила з 27–28 вересня 2022 р. у форматі on-line.

              Найбільш важливі результати досліджень за напрямами: