УДК 621.316.925

ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ЛІНІЇ МЕРЕЖ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

І.А. Жук1, інж, О.Є.Рубаненко2, канд. техн. наук, С.Є. Танкевич3, канд. техн. наук
1 – Філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС»,
60236, м. Новодністровськ, Чернівецька область, Україна,
e-mail: zhuchokster@gmail.com
2 – Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна,
e-mail: rubanenko@bk.ru
3 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03680, Україна,
e-mail: tankse@bk.ru

Розглянуто переваги та недоліки існуючих пристроїв контролю ізоляції мереж оперативного постійного струму (МОПС). Наведено опис вдосконаленого методу виявлення пошкодженої кабельної лінії (КЛ) на прикладі МОПС Дністровської ГАЕС. Бібл. 10, рис. 9.
Ключові слова: мережі оперативного постійного струму електричних станцій і підстанцій, опір ізоляції полюсів, пошкоджена кабельна лінія, контроль ізоляції.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ ЛИНИИ В СЕТЯХ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА

И.А. Жук1, инж., А.Е. Рубаненко2, канд. техн. наук, С.Е. Танкевич3, канд. техн. наук
1 – Филиал «Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС»,
60236, Новоднестровск, Черновицкая область, Украина,
e-mail: zhuchokster@gmail.com
2 – Винницкий национальный технический университет,
Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина,
e-mail: rubanenko@bk.ru
3 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03680, Украина
e-mail: tankse@bk.ru

Отмечены преимущества и недостатки устройств контроля изоляции сетей оперативного постоянного тока (СОПТ). Дано описание предложенного усовершенствованного метода выявления поврежденной кабельной линии (КЛ) на примере СОПТ Днестровской ГАЭС. Библ. 10, рис. 9.
Ключевые слова: сети оперативного постоянного тока, сопротивление изоляции, метод, математическая модель.


NETWORKS OF OPERATIVE DIRECT-CURRENT HAVE DETERMINATION OF THE DAMAGED LINE

I.A. Zhuk1, A.E. Rubanenko2, S.Ye. Tankevych3
1 – The branch is «Management from building of Dniester hydroelectric pump storage power plant»,
60236 Novodniestrovsk, Chernivtsi area, Ukraine,
e-mail: zhuchokster@gmail.com
2 – Vinnitskyi National Tehnical University,
Khmelnitske highway , 95, Vinnista, 21021, Ukraine,
e-mail: rubanenko@bk.ru
3 – Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine,
e-mail: tankse@bk.ru

Advantages and lacks of devices of control of isolation of networks of operative direct-current (NODC) are marked. Description of the offered improved method of exposure of the damaged cable bus (CB) is given on an example NODC of Dniester hydroelectric pump storage power plant. References 10, figures 9.
Key words: networks of operative direct-current, resistance of isolation, method, mathematical model.