УДК 621.74:537.84

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ РОЗПЛАВІВ

А.К. Шидловський, акад. НАН України, Ю.М. Гориславець, докт. техн. наук, О.І. Глухенький, канд. техн. наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна

Наведено основні результати досліджень відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії протягом 2012 року в галузі електромагнітної обробки рідких металів, спрямованих на розроблення і створення нових ефективних електромагнітних систем для перемішування та дозування металевих розплавів. Бібл. 7, рис. 5.
Ключові слова: електромагнітні системи, рідкий метал, комп’ютерне моделювання, електромагнітне поле, гідродинамічна течія, керований розпад струменя металу, металеві гранули.


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ

А.К. Шидловский, акад. НАН Украины, Ю.М. Гориславец, докт. техн. наук, А.И. Глухенький, канд. техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

Приведены основные результаты исследований отдела стабилизации параметров электромагнитной энергии в течение 2012 года в области электромагнитной обработки жидких металлов, направленных на разработку и создание новых эффективных электромагнитных систем для перемешивания и дозирования металлических расплавов. Библ. 7, рис. 5.
Ключевые слова: электромагнитные системы, жидкий металл, компьютерное моделирование, электромагнитное поле, гидродинамическое течение, управляемый распад струи металла, металлические гранулы.


ELECTROMAGNETIC SYSTEMS FOR STIRRING AND BATCHING MOLTEN METAL

A.K. Shydlovskyi, Yu.M. Goryslavets, O.I.Glukhen'kyi
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Pr. Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine

The main research results of department stabilization of electromagnetic energy parameters during 2012 in the field of electromagnetic processing of liquid metals are presented. The researchs are focused on the development and creation of new and effective electromagnetic systems for stirring and batching molten metal. References 7, figures 5.
Key words: electromagnetic systems, liquid metal, computer simulation, electromagnetic field, hydrodynamic flow, controlled decay of metal jet, metallic granules.