УДК 621.316.7:519.863

Н.В. Коменда, Т.І. Коменда, О.Д. Демов

ПОШУК СПОЖИВАЧІВ-РЕГУЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ МОРФОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ ДОБОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано метод пошуку споживачів-регуляторів навантаження промислового підприємства на основі морфометричного підходу та розроблено відповідну комп'ютерну об'єктно-орієнтовану модель. Здійснено оцінку можливості практичного використання запропонованого методу на прикладі групи приймачів електроенергії.

Предложен метод поиска потребителей-регуляторов нагрузки промышленного предприятия на основании морфометрического подхода и разработана соответственная компьютерная объектно-ориентирован-ная модель. Осуществлена оценка возможности практического использования предложенного метода на примере группы потребителей электроэнергии.

The customer-regulator search method of the daily industrial enterprise's load was proposed and relevant computer object-oriented model was developed. An estimation of the proposed method practical using possibility on the electrical energy users’ group example was done.