УДК 621.313.322-81

О.В. Виговський

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ОБМОТКИ І ОСЕРДЯ СТАТОРА ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА АЕС

Поставлена і розв’язана нова польова задача розрахунку тривимірного температурного поля для сектора повної довжини осердя і обмотки статора потужного турбогенератора з водяним охолодженням провідників стержнів типу ТВВ-1000-2У3. Розроблені методика, алгоритми і програми для розрахунку. Проведено тестовий розрахунок та наведено порівняння результатів тестового розрахунку з експериментальними даними.

Поставлена и решена новая полевая задача расчета трехизмеримого температурного поля для сектора полной длины сердечника и обмотки статора мощного турбогенератора с водным охлаждением проводников стержней типа ТВВ-1000-2У3. Разработаны методика, алгоритмы и программа для расчета. Проведен тестовый расчет и приведено сравнение результатов тестового расчета с экспериментальными данными.

A new field problem of a three-measurable temperature field computation for a complete length sector of a core and a winding of powerful turbo-generator stator with water cooling of conductors of TVV-1000-2Y3 rods is posed and solved. Method, algorithms and a computation program are elaborated. A test computation is made and comparison of the results of the test computation with experimental data is given.