УДК 621.3.011:621.372

Н.И. Супруновская

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗРЯДНОЙ ЦЕПИ КОНДЕНСАТОРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕЕ КОНФИГУРАЦИИ

Досліджено особливості аналізу перехідних процесів у розрядному колі електроімпульсної установки при зміні конфігурації цього кола в результаті шунтування конденсатора активно-індуктивним ланцюжком. Отримано аналітичні рівняння для визначення струмів у колі навантаження та шунтуючого ланцюжка, що дає змогу досліджувати перехідні процеси у цих колах при різних параметрах використовуваних елементів.

Исследованы особенности анализа переходных процессов в разрядной цепи электроимпульсной установки при изменении конфигурации этой цепи в результате шунтирования конденсатора активно-индуктивной цепочкой. Получены аналитические уравнения для определения токов в цепи нагрузки и шунтирующей цепочки, что позволяет исследовать переходные процессы в этих цепях при разных параметрах используемых элементов.

Peculiarities of transient analysis in a discharge circuit of electro-pulse installation at a modification of its configuration caused by shunting of the capacitor with active-inductive chain are studied in the article. The analytical equations for definition of currents in load chain and shunting one that allows to study transients in these chains at different parameters of used elements are found.