УДК 621.311.1.001.57

Р.С. Мусій, М.С. Сегеда

МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ

Отримано систему послідовно зв’язаних рівнянь на кожну компоненту вектора напруженості магнітного поля в циліндричних координатах та сформульовано задачі Діріхле на ці компоненти. З використанням кубічної апроксимації розподілів цих компонент за радіальною координатою запропоновано метод побудови розв’язання сформульованих задач Діріхле.

Получена система последовательно связанных уравнений на каждую компоненту вектора напряженности магнитного поля в цилиндрических координатах и сформулирована задача Дирихле на эти компоненты. С использованием кубической аппроксимации распределений этих компонент по радиальной координате предложен метод построения решения сформулированных задач Дирихле.

A system of equations successively connected with every component of an intensity vector of a magnetic field in cylindrical coordinates is obtained and Dirichle’s problem for these components is formulated. A method of Dirichlet’s problems solution construction is proposed with application of a cubic approximation of these components distribution along a radial coordinate.