УДК 621.311.001.18

В.М. Авраменко, докт. техн. наук, пров. наук. співроб., Н.Т. Юнєєва, інж. (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ), О.В. Сангінова, канд. техн. наук (Нац. техн. ун-т України "КПІ", Київ)

ВИКОРИСТАННЯ СИНХРОНІЗОВАНИХ ВІДДАЛЕНИХ ВИМІРІВ НАПРУГИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Подано результати дослідження взаємних кутів напруги для оцінки рівня статичної стійкості енергосистеми. Проведено аналіз застосування різних математичних моделей апроксимації залежності потужності перетину від взаємних кутів векторів напруги.

Приведены результаты исследования взаимных углов напряжения для оценки уровня статической устойчивости энергосистемы. Проведен анализ различных математических моделей для аппроксимации зависимости мощности перетока по сечению от взаимных углов векторов напряжения.

Given are the results of application of mutual voltage angles for estimation of steady state stability level of electric power system. Analyzed was the use of different mathematic models for approximation of dependence of cross power on mutual angles of voltage vectors.