УДК 621.311

А.А. Щерба, Н.И. Супруновская, С.Н. Захарченко, Н.А. Ломко, Н.И. Шевченко

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ И ИНДУКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Проведено аналіз методів енергоефективного регулювання режимів технологічних систем обробки металів, зокрема установок об'ємного електроіскрового диспергування металевих гранул у рідині та двоіндукторних магнітодинамічних установок. Розвинено теорію перехідних процесів у колах заряду й розряду конденсаторів електроімпульсних установок у частині застосування цілеспрямованої зміни умов заряду й розряду та розробки рекомендацій щодо підвищення енергетичних характеристик таких кіл і зменшення тривалості імпульсних струмів у навантаженні й перехідних процесів у розрядному колі. Створено нові методи й засоби одержання субмікронних і наноструктурних іскроерозійних частинок.

Проведен анализ методов энергоэффективного регулирования режимов технологических систем обработки металлов, в частности установок объемного электроискрового диспергирования металлических гранул в жидкости и двухиндукторных магнитодинамических установок. Развита теория переходных процессов в цепях заряда и разряда конденсаторов электроимпульсных установок в части применения целенаправленного изменения условий заряда и разряда и разработки рекомендаций по повышению энергетических характеристик таких цепей и уменьшению длительности импульсных токов в нагрузке и переходных процессов в разрядной цепи. Созданы новые методы и средства получения субмикронных и наноструктурных искроэрозионных частиц.

Прочитати статтю (pdf)