УДК 621.317

Б.А. Кромпляс, канд. техн. наук, З.Я. Монастирський, докт. техн. наук

ШЛЯХОВИЙ КОНТРОЛЕР ДОЗУВАЛЬНО-ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ТРУБОПРОВОДІВ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

        На енергогенеруючих підприємствах (за винятом хіба що вітроенергетики) в експлуатації знаходиться величезна кількість дозувально-запірних пристроїв – ДЗП трубопроводів, переважно з електроприводом та дистанційним керуванням. Для контролю роботи таких ДЗП передбачені чисто механічні пристрої замикання-розмикання контактів при досягненні крайніх положень ДЗП (кінцеві вимикачі), зокрема ВП-4М [4]. Досвід експлуатації виявив їх низьку надійність роботи, і обсягу інформації від них явно недостатньо для дієвого контролю та діагностики всього ДЗП. Крім того, ці пристрої вимагають складних ручних дій при налаштуванні ДЗП і не забезпечують високої точності цієї операції.
        Безсумнівно, що ефективним шляхом вирішення цієї проблеми є створення інтелектуалізованих пристроїв з відповідними можливостями отримувати, обробляти та передавати дані у вищий рівень управління [1]. Першим таким пристроєм став вимикач шляховий електронний ВПЕ [2], котрий знайшов застосування в системах АЕС. Цей пристрій забезпечує:
        - дистанційне налаштування ДЗП з допомогою автономного пульта;
        - видачу команд на зупинку привода в крайніх положеннях та при заклинюванні ДЗП;
        - візуалізацію факту обертання валу привода та миттєвого положення ДЗП.
        Однак експлуатація виявила певні суттєві недоліки цих пристроїв, зумовлених саме їх структурою та алгоритмами реалізації основних функцій. У результаті чого цей пристрій хоч і має значно ширші функціональні можливості, ніж механічний ВП-4М, але ще менше, ніж останній, забезпечує вимоги безпеки для АЕС, особливо при пропаданні живлення.
        Авторами опрацьована концепція, визначені основні робочі функції та розроблена структурна схема пристрою, названого шляховим контролером ДЗП. Цей контролер задовольняє вимоги для апаратури ІІ-го класу безпеки АЕС. Структурно контролер побудований як локальна інформаційно-вимірювальна система [3] і крім функцій, які виконує пристрій ВПЕ, забезпечує:
        -  формування всіх передбачених сигналів протягом не менш ніж 2000 робочих циклів без мережного живлення впродовж усього встановленого терміну служби;
        -  контроль відповідності напряму обертання валу електропривода з поданою командою і вимикання живлення привода у випадку невідповідності;
        -  формування команд при досягненні певних встановлених співвідношень миттєвого положення робочого валу ДЗП та уставок, при цьому значення цих уставок та алгоритм формування команд вводяться з автономного пульта управління;
        - формування, попередню обробку та збереження масивів даних для діагностики:
          а) карти рівномірності обертання привода на оберті;
          б) карти рівномірності обертання привода на робочому циклі.
        Контролер опційно здатний генерувати вихідний нормалізований струмовий сигнал з програмованим діапазоном зміни та вмикатися в системи АСУ ТП з протоколом MODBUS.

        1. Бондаренко Л.М., Данилов С.Ф., Кромпляс Б.А. О возможностях использования интеллектуального электропривода для диагностирования состояния трубопроводной арматуры // Междунар. науч.-техн. конф. «Новые информационные и управляющие системы АЭС: аспекты безопасности»: Тез. докл. ГКЯР Украины. – Харьков, 2005. – С.32.
        2. Выключатель путевой электронный ВПЭ. ТО и РЭ 21209684.002 РЭ. – Харьков. – 12 с.
        3. Кромпляс Б.А. Локальні інформаційно-вимірювальні системи з елементами прямого керування // Пр. Ін-ту електродинаміки Нац. акад. наук України: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАНУ, 2004 – № 2. – С.196-197.
        4. ТУ 16.526.395-75 .Выключатели путевые типа ВП-4М.