УДК 621.314

В.В. Кирик, докт. техн. наук

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

        В останні десятиліття XX століття прискорений розвиток високих технологій призвів до стрімкого зростання обчислювальної потужності мікропроцесорної техніки, яка в свою чергу стимулювала розвиток наукоємких інтелектуальних технологій управління. Такі технології, зокрема, нечітка логіка, нейронні мережі, генетичні алгоритми, для своєї реалізації в масштабі реального часу потребували мільйони обчислювальних операцій за секунду. На сьогодні мікропроцесорні системи та мікроконтролери з такою швидкодією є звичайною реальністю в інформаційному середовищі людини.
        Проведені моделювання та дослідження дали можливість продовжити подальший розвиток теоретичних та практичних засад комп’ютерно-інтегрованих технологій підтримки рішень щодо управління на основі нечіткої логіки. Головну увагу приділено використанню математичного апарата нечіткої логіки та нечітких множин при управлінні складними нелінійними електротехнологічними системами з нестаціонарними процесами. Виконано огляд і аналіз інструментальних програмних засобів для дослідження і синтезу нечітких систем. Розроблено методологію практичного створення нелінійної нечіткої моделі управління складними електротехнічними і електротехнологічними пристроями та установками. Проведено узагальнення та висвітлено основні підходи і особливості синтезу нечітких логічних контролерів для складних систем перетворення напруги. Сформовано рекомендації щодо побудови алгоритму та послідовності його реалізації доступними на сьогодні електронними засобами. Проведено аналіз різних типів пристроїв для реалізації нечітких алгоритмів та їх структурну складову. Детальний аналіз алгоритмів нечіткого управління дав змогу виявити та висвітлити особливості формування структурних елементів нечіткого алгоритму та їх параметров.
        Окрім наведених вище досліджень, розроблено також імітаційну модель системи регулювання та стабілізації обертів безконтактного трифазного електричного двигуна з постійним магнітом ротора. Проведено моделювання та аналіз режимів роботи двигуна при різних типах навантаження.
        Результати проведених досліджень комп’ютерно-інтегрованих систем управління знайшли своє відображення в дев’яти публікаціях та монографії, опублікованих у 2007 році у співпраці з викладачами Національного технічного університету України «КПІ». Результати досліджень відображені також у практичному курсі «Інформаційні системи для досліджень» для студентів-магістрів п’ятого курсу та використовувались при підготовці дипломних проектів двох бакалаврів за спеціальністю «Електричні станції» НТУУ «КПІ».