УДК 621.311:681.3

Л.М. Лук’яненко, мол. наук. співроб.

ПОШУК ВАРІАНТІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЗНЕСТРУМЛЕНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

        Стохастичність збурень в електричних мережах (ЕМ) разом із їх складністю в аспекті оперативного керування унеможливлюють наперед передбачити усі схемно-режимні ситуації, які виникають внаслідок аварійних ситуацій. Тому вихід з роботи ліній ЕМ здебільшого супроводжується недопостачанням електроенергії споживачам, економічними збитками та зниженням показників експлуатаційної надійності ЕМ. За таких обставин задача оперативного відновлення електропостачання знеструмлених у результаті аварії споживачів (ВЕС) ЕМ завжди була актуальною.
        Розробка теоретичних засад даної задачі в Україні, на жаль, перебуває в початковому стані. Фактично формування варіантів відновлення схеми електропостачання оперативним персоналом ЕМ виконується «вручну», спираючись на власний досвід, особливості певної ЕМ та інструкційно-довідкові матеріали.
        Роботи в напрямку ефективного розв’язання даної задачі проводяться в багатьох країнах. Особливого поширення, з практичної точки зору, набули евристичні алгоритми, експертні системи та генетичні алгоритми [1].
        Для розв’язання задачі ВЕС ЕМ розроблений та програмно реалізований евристичний алгоритм, призначений для зменшення часу недопостачання електричної енергії споживачів при виникненні аварійної ситуації [2]. Основна ідея цього полягає в поступовому звуженні знеструмленого фрагменту (ЗФ) ЕМ, розподіляючи знеструмлене навантаження між фрагментами ЕМ, що примикають до нього і залишились у роботі. В процесі пошуку шляхів розподілу знеструмленого навантаження між сусідніми фрагментами виникають альтернативні шляхи електроживлення знеструмлених споживачів ЕМ, в результаті чого маємо множину варіантів ВЕС ЕМ. На кінцевому етапі ВЕС ЕМ виконуються розрахунки числових показників для всіх знайдених варіантів ВЕС, їх ранжирування згідно з критеріями оптимальності та вивід результатів. Процес завершується, коли знайдено всі можливі за даних обмежень варіанти схем ВЕС ЕМ або показана відсутність останніх. Вибір остаточного варіанту ВЕС ЕМ із впорядкованої множини варіантів виконує безпосередньо оперативний персонал ЕМ.
        Запропонований ЕА продемонстрував досить високу (у масштабі реального часу) швидкість пошуку розв’язків при відновленні електропостачання ЗФ ЕМ. Основні недоліки цього алгоритму перекриваються швидкістю його роботи і визначаються загальними рисами цієї групи алгоритмів: складністю визначення якості знайденого розв’язку (глобальний чи локальний розв’язок), необхідністю «інсталювати» технологічні обмеження і оптимізаційні критерії в “тіло” алгоритму.


        1. Лук’яненко Л.М. Сучасні методи та засоби розв’язання задачі відновлення електропостачання знеструмлених споживачів в електромережах // Техн. електродинаміка. Темат. вип. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2007. – Ч.5. – С.89–92.
        2. Лук’яненко Л.М. Евристичний алгоритм пошуку оптимальних варіантів відновлення електропостачання знеструмлених споживачів в електромережах // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 597. – С.43–47.