УДК 621.311.001.18

В.М. Авраменко, докт. техн. наук

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ САМОУСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА СПОСОБУ ВИКОРИСТАННЯ СИНХРОНІЗОВАНИХ ВИМІРІВ НАПРУГИ

        У 2007 році:
        1. Виконано етап НДР «Система-4», яка передбачає розробку методів математичного моделювання та програмних засобів для забезпечення надійності та живучості Об’єднаної енергосистеми України.
        Важливим засобом забезпечення надійності та живучості ЕЕС є використання протиаварійних режимних тренажерів диспетчерів енергосистем. Моделювання ЕЕС у таких тренажерах має здійснюватися шляхом розрахунку перехідних та самоусталених режимів, які виникають під дією автоматичних регуляторів напруги та частоти обертання генераторів. У Інституті електродинаміки НАН України був розроблений і програмно реалізований такий метод. Особливість його полягає у тому, що для джерел генерації фіксується не напруга, а електрорушійна сила за певним реактивним опором, величина якого відображає статизм автоматичних регуляторів збудження синхронних генераторів. Формули ітераційного процесу побудовані таким чином, що можна на кожній ітерації контролювати величину активної потужності генератора і таким чином визначати ситуації неможливості існування режиму із заданою потужністю (перевершення пропускної здатності електричної мережі) та необхідності її зменшення.
        Удосконалення методу розрахунку полягає в тому, що для кожного генератора будується модель зв’язку з еквівалентом системи, з трьома змінними в ітераційному процесі параметрами: кут напруги системи, реактивний опір до точки її прикладення та активна потужність місцевого навантаження. Це дало змогу прискорити ітераційний процес і надійно визначати максимально можливу потужність генератора.
        З метою використання синхронізованих вимірювань напруги у віддалених вузлах ЕЕС для визначення поточного запасу статичної стійкості у перетині ОЕС України досліджений склад режимних параметрів, які доцільно використовувати, розроблена відповідна програма-прототип, у якій реалізований спосіб візуалізації на площині характеристики обваження системи з використанням запропонованого узагальненого параметра стану.
        2. Виконаний етап «Розробити програму моделювання автоматики запобігання порушенню стійкості та автоматики ліквідації асинхронного режиму на базі мікропроцесорного пристрою «Діамант» науково-технічного проекту комплексної програми НАН України «Інтеграція». У розробленій програмі-прототипі реалізована модель МПП «Діамант» з прямокутними характеристиками дистанційних опорів, з трьома ступенями дії.