УДК 621.311

О.В. Кириленко, акад. НАНУ, Б.С. Стогній, акад. НАНУ, В.Л. Прихно, канд. техн. наук, М.Ф. Сопель, канд. техн. наук, П.О. Черненко, канд. техн. наук

ІЄРАРХІЧНИЙ ОПЕРАТИВНО-КЕРУЮЧИЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ

        Забезпечення надійного та ефективного функціонування Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, за умов незбалансованості структури генеруючих потужностей, застарілості та недосконалості обладнання, у тому числі в контурі оперативного керування, недостатності рівня спостережуваності та керованості режимами електроенергетичних систем (ЕЕС) при їх значній напруженості, можливе тільки за рахунок впровадження комплексу сучасних засобів моніторингу, оцінювання, аналізу та оптимізації режимів ЕЕС. Нехтування цими чинниками, як свідчить світовий досвід, призводить до тяжких наслідків. Маються на увазі відомі аварії, наприклад, 14.08.2003 в енергетичних системах півночі США та Канади чи 04.11.2006 в електричних мережах півночі Німеччини з подальшим порушенням режиму UCTE та ін.
        Розробка вітчизняного інтегрованого програмного комплексу для розв’язання технологічних задач оперативно-диспетчерського керування ОЕС України, окремими ЕЕС та електроенергетичними об’єктами (ЕЕО) дозволяє вирішити цілий комплекс оперативних задач диспетчерського керування. Мова йде про доопрацювання, адаптування й впровадження в дослідно-промислову експлуатацію в НЕК «Укренерго», у диспетчерських центрах енергетичних систем та на окремих потужних електроенергетичних об’єктах апаратних засобів моніторингу та програмних комплексів оцінювання стану електричної мережі та розрахунків усталених і оптимальних режимів роботи Об’єднаної енергетичної системи України.
        У складі комплексу на єдиній інформаційній базі з уніфікованим графічним і табличним інтерфейсом реалізовано розв’язання наступних задач: формування розрахункової схеми; оцінювання стану; побудови моделі режиму на розширеній схемі, яка включає в себе неспостережувані фрагменти; розрахунку усталених та самоусталених за частотою режимів; обтяження за заданими траєкторіями; оптимізації режимів за активною потужністю у відповідності з критеріями, які прийняті на оптовому ринку електроенергії; оптимізації режимів за реактивною потужністю.
        У комплексі широко використовуються можливості роботи з графічними зображеннями одночасно на всіх трьох рівнях: Національна енергетична компанія (НЕК «Укренерго») – електроенергетичні системи – магістральні електричні мережі з окремими електроенергетичними об’єктами.
        Ієрархічний оперативно-керуючий комплекс автоматизованої системи диспетчерського керування ОЕС України, ЕЕС та ЕЕО дає змогу розв’язувати задачі оперативного розрахунку і оптимізації поточних режимів, у тому числі в умовах неповноти та невисокої точності вихідної інформації; у процесі оцінювання поточного режиму виключати аномальні виміри і доповнювати відсутні дані за рахунок введення псевдовимірів. За рахунок організації міжмашинного міжрівневого обміну і розширення однорівневого зв’язку між сусідніми енергосистемами та впровадження процедури верифікації параметрів розрахункових схем комплекс забезпечує визначення та автоматичне вилучення помилкових даних як в топології, так і за параметрами.
        Впровадження ієрархічного дворівневого оперативно-керуючого комплексу піднімає на якісно новий рівень розв’язання задач оперативного керування енергооб'єднанням України і технологічного планування його режимів та є істотним внеском до вирішення проблеми забезпечення відповідності ОЕС України вимогам енергооб’єднання європейських країн UCTE щодо забезпечення керованості режимів ЕЕС.