УДК 621.314

С.П. Денисюк, докт.техн.наук (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

АНАЛІЗ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

Розглянуто особливості аналізу проблеми електромагнітної сумісності в системах електроживлення з перетворювачами електроенергії. Представлені вимоги до формування моделей оцінки рівнів електромагнітної сумісності в системах з виділенням як обмінних процесів, так і активної та реактивної складових струму. На основі виділення парціальних складових обмінних процесів у вузлах системи запропоновано алгоритм оцінки взаємного впливу елементів системи.

Рассмотрены особенности анализа проблемы электромагнитной совместимости в системах электропитания с преобразователями электроэнергии. Представлены требования к формированию моделей оценки уровней электромагнитной совместимости в системах с выделением как обменных процессов, так и активной и реактивной составляющих тока. На основе выделения парциальных составляющих обменных процессов в узлах системы предложен алгоритм оценки взаимного влияния элементов системы.