УДК 621.314: 621.391

Електромагнітні та теплові процеси в кінцевих клинах ротора турбогенератора в асинхронних режимах роботи

Ю.М. Васьковський1, докт.техн.наук, О.І. Титко2, чл.-кор., О.І. Турчин3, магістр, С.С. Цивінський4, асистент
1,2 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна
3,4 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
пр. Перемоги, 37, Київ-56, 03056, Україна

Розроблено математичну модель електромагнітних та теплових процесів, що виникають у кінцевих клинах роторів потужних турбогенераторів в асинхронних режимах роботи. Показано, що зазначені процеси супро-воджуються перегріваннями клинів. Запропоновано технічні рішення з метою усунення негативних наслідків такого перегрівання. Бібл. 5, рис. 5.
Ключові слова: турбогенератор, кінцеві клини ротора, асинхронний режим роботи, вихрові струми, теплові процеси.


Электромагнитные и тепловые процессы в концевых клиньях ротора турбогенератора в асинхронных режимах работы

Ю.Н. Васьковский1, докт.техн.наук, А.И. Титко2, чл.-корр., А.И. Турчин3, магистр, С.С. Цывинский4, ассистент
1,2 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
3,4 – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
пр. Победы, 37, Киев-56, 03056, Украина

Разработана математическая модель электромагнитных и тепловых процессов, которые возникают в концевых клиньях роторов мощных турбогенераторов в асинхронных режимах работы. Показано, что указанные процессы сопровождаются перегревами клиньев. Предложены технические решения для устранения негативных последствий такого перегрева. Библ. 5, рис. 5.
Ключевые слова: турбогенератор, концевые клинья ротора, асинхронный режим работы, вихревые токи, тепловые процессы.


Electromagnetic and thermal processes in end slot rotor wedges of the turbogenerator in asynchronous operating modes

Yu.M. Vaskovskyi1, О.I. Tytko2, O.I. Turchin3, S.S. Tsyvinskyi4
1,2 – Institute of electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine
3,4 – National Technical University of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”, Peremogy, 37, Kyiv-56, 03056, Ukraine

The mathematical model of electromagnetic and thermal processes which arise up in the end wedges of rotors of powerful turbogenerators in the asynchronous modes of operations is developed. It is shown, that the indicated processes are accompanied by the overheats of wedges. Technical solutions for the removal of negative consequences of such overheat are offered. References 5, figures 5.
Key words: turbogenerator, end slot rotor wedges, asynchronous operating mode, eddy currents, thermal processes.