УДК 621.313

Cпосіб електромагнітної діагностики стану підшипників електричних машин

О.І. Титко1, чл.-кор. НАН України, М.С. Гуторова2, аспірант
1, 2 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна

Розглянуто можливість діагностики стану підшипників електричних машин за зміною магнітної індукції в повітряному зазорі без відключення їх від мережі живлення. Бібл. 6.
Ключові слова: електричні машини, ексцентриситет, контроль, діагностування, повітряний зазор, підшипник, несиметрія.


Способ электромагнитной диагностики состояния подшипников электрических машин

А.И. Титко1, чл.-корр. НАН Украины, М.С. Гуторова2, аспирант
1, 2 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы Киев-57, 03680, Украина

Рассмотрена возможность диагностики состояния подшипников электрических машин по изменению магнитной индукции в воздушном зазоре без отключения их от сети питания. Библ. 6.
Ключевые слова: электрические машины, эксцентриситет, контроль, диагностирование, воздушный зазор, подшипник, несимметрия.


Way of electromagnetic diagnostics of a condition of bearings of electric machines

O.I. Tytko1, M.S. Gutorova2
1, 2 – Institute of electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine

The opportunity of diagnostics of a condition of electric machines bearings on change of a magnetic induction in an air backlash without their switching-off from a power line is considered. References 6.
Key words: electric machines, centering error, the control, diagnostics, an air backlash, the bearing, asymmetry.