УДК 621.313

І.А. Шаповал

ЗАСТОСУВАННЯ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ З МАТРИЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ

Розглянуто алгоритм векторного керування машиною подвійного живлення з відпрацюванням заданого моменту при одночасному забезпеченні коефіцієнта потужності статорної ланки на рівні одиниці. Представлено результати експериментального дослідження алгоритмів керування машиною подвійного живлення з матричним перетворювачем у ланці ротора. Всі алгоритми реалізовано в реальному масштабі часу, використовуючи DSP-контролер, і успішно випробувано на експериментальному стенді.

Рассмотрен алгоритм векторного управления машиной двойного питания с отработкой заданного момента при одновременном обеспечении коэффициента мощности статорной цепи на уровне единицы. Представлены результаты экспериментального исследования алгоритмов управления машиной двойного питания с матричным преобразователем в цепи ротора. Все алгоритмы реализованы в реальном масштабе времени, используя DSP-контроллер, и успешно протестированы на экспериментальном стенде.

The vector control algorithm of torque tracking of the doubly-fed induction machine together with unity stator-side power factor stabilization at a zero level is considered. Results of experimental testing of the doubly-fed induction machine control algorithms with matrix converter at rotor side are presented. All control algorithms have been implemented in real time using DSP-controller and successfully tested on the experimental rig.