Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Інформація для авторів

ШАНОВНІ АВТОРИ,

 

редакція збірника "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" повідомляє, що з 1 січня 2018 року змінюється порядок оформлення списку використаних джерел згідно з ДСТУ 8302:2015 ( більш детальну інформацію можна знайти на сайті techned.org.ua)

 

Правила оформлення статей до збірника

“ПРАЦІ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ”

Збірник «Праці Інституту електродинаміки НАН України» – наукове фахове видання, в якому публікуються статті за такими науковими напрямками: електродинаміка електроенергетичних пристроїв; перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії; підвищення ефективності і надійності процесів електромеханічного перетворення енергії; аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів; інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці; ком-плексні енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії; енергетичний ринок України.

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що відображають результати наукових досліджень, українською або російською мовою.

Статті мають бути структуровані згідно з вимогами постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

До статей додаються:

        офіційний лист, підписаний керівником установи, де виконувалась робота;

        ліцензійний договір на використання твору, заповнений власноруч, яким підтверджується передача авторського права на опублікування статті редакції збірника (форму ліцензійного договору можна знайти на сайті: http://techned.org.ua);

        відомості про авторів статей: повністю прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступінь, посада, установа;

        повна поштова адреса одного з авторів, контактний телефон та адреса електронної пошти;

        компакт-диск або дискета з усіма складовими статті;

        у разі позитивної рецензії на статтю автор має надати копію квитанції на передплату журналу «Техн. електродинаміка» або сплатити за публікацію у збірнику «Праці…».

Рукопис подається автором у двох примірниках українською або російською мовою. Обов’язковий додаток українською, російською та англійською мовами: назва статті, прізвища та ініціали авторів, місце роботи та поштова адреса установи, реферат, ключові слова.

Стаття має містити такі складові:

        шифр УДК, НАЗВА СТАТТІ, прізвище, ініціали та науковий ступінь всіх авторів; повна назва та поштова адреса установ, де працюють автори, реферат, ключові слова;

        викладення тексту статті з таблицями і рисунками;

        список використаної літератури в алфавітному порядку.

Реферат має бути змістовним, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки», а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати). Реферат українською мовою має бути за обсягом максимум 200 слів, російською та англійською мовами – мінімум 200 слів. 

Обов’язкові вимоги до резюме англійською мовою:

-          інформативність (не вживати загальних слів);

-          оригінальність (не бути ідентичним перекладом російськомовного резюме);

-          змістовність (відображати основний зміст статті за результатами досліджень);

-          структурованість (дотримуватись логіки викладення матеріалів як у статті).

Необхідно дотримуватись єдності термінології в межах реферату.

Для тексту припустимий формат Microsoft Word 97-2003. Текст статті друкується на папері формату А4 з полями справа, зліва, зверху та знизу 2 см; загальний обсяг статті має бути не більше 10 сторінок комп’ютерного тексту з “одинарним” міжрядковим інтервалом шрифтом Times New Roman розміром 12 pt, вирівнювання за шириною, автоматичне розміщення переносів. Абзацний відступ – 1,27 см.

Назва статті – шрифт 12 pt, жирний, великими літерами, вирівнювання ліворуч.

Формули і всі позначення у тексті набираються з використанням редактора формул Microsoft Equation 3.0 з такими параметрами: звичайний – 12 pt, великий індекс – 9 pt, малий індекс – 7 pt, великий символ – 15 pt, малий символ – 12 pt. Стиль для формул застосовувати «математичний» з зображенням функцій, змінних та позначень латиницею похилими, для позначень російськими, українськими та грецькими літерами застосовувати стиль «текст», тобто рівні. Формули вирівнюються по центру, номери розміщуються праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах, тексті та на рисунках (якщо є)  зображуються однаково.

Рисунки мають бути розміщені в тексті у порядку посилання на них, а надписи під рисунками містити лише порядковий номер (Рис. 1), позначення на рисунках мають бути відповідного (бажано однакового) розміру. Таблиці так само розміщуються в тексті, виконуються шрифтом Times New Roman 11 pt, нумерація розміщується праворуч над ними (Таблиця 1). Не можна використовувати таблиці та рисунки в альбомній орієнтації.

Список використаної літератури подається у такому порядку: 1) Законодавчі акти, постанови, рішення; 2) Довідкові видання; 3) Автори в алфавітному порядку; 4) Колективні автори та патентні видання; 5) Зарубіжна література.   Шрифт Times New Roman 10 pt, прізвища авторів – курсивом. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках числом, що відповідає його номеру у списку літератури.

Детальнішу інформацію можна отримати у редакції збірника за тел.: (044) 366-26-56, (044) 456-88-69 та на сайті інституту  http://ied.org.ua.