Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Основні досягнення

Основні досягнення Інституту електродинаміки в 2018 р. 

У звітному році колектив Інституту електродинаміки НАН України зосередив свої зусилля на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики по напрямках, які були затверджені Постановою Президії НАН України №67 від 28.03.2012 р.:

-  режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними;

-  системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії;

-  перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії;

-  інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці.

       Станом на 01.01.2019 в 14 наукових відділах інституту працюють 41 доктор наук (3 жінки), в тому числі 3 академіка НАН України та 7 членів-кореспондентів НАН України, а також 74 кандидата наук (11 жінок). Кількість наукових співробітників – 183 особи, в тому числі головних наукових співробітників – 6, провідних наукових співробітників – 19, старших наукових співробітників – 61, наукових співробітників – 8, молодших наукових співробітників – 12.

     Загальна чисельність співробітників інституту на 31.12.2018 року – 370 осіб, з них 135 жінок (36,5%).

       За минулий рік захищено 2дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук та 4 – на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук

В аспірантурі навчається 13 аспірантів, в тому числі 12 – з відривом від виробництва.   Закінчили аспірантуру 8 аспірантів (серед них 7- з відривом від виробництва). Зараховано до аспірантури у 2018 році 3 особи.

Протягом минулого року прийнято на роботу в інститут 8 молодих працівників, з них - 7 випускників аспірантури. Звільнено з роботи 7 молодих співробітників з вищою освітою.

149 студентів проходили в інституті переддипломну практику (з них: магістерську – 81, бакалаврську – 68), 2 студенти проходили виробничу практику.

У 2018 році в Інституті виконувалось 2 завдання (Державна тематика) за Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 543-р «Про затверд­жен­ня переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2018-2019 роках». Крім того, дослідження проводились по 60 темах відомчої (36) та програмно-цільової та конкурсної тематики (24). Загалом виконувалось 32 завдання на проведення фундаментальних та 30 –   прикладних науково-дослідних робіт відомчого замовлення НАН України.

         Серед них:

  • 14 завдань цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» («Об’єднання-3»);
  • 3 завдання цільової програми наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» («Ресурс-2»);
  • 5 завдань цільової програми наукових досліджень Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України «Фундаментальні дослідження процесів перетворення та використання енергії»;
  • 1 науково-дослідна робота (грант) для молодих учених НАН України на 2017-2018 рр.;
  • 1 завдання цільової науково-технічної програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» на 2017-2018 рр.;
  • 1 завдання цільового наукового проекту «Економічні, техніко-технологічні імперативи цільового розвитку енергетики України»;
  • 2 завдання цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій».

По 10 відомчих темах дослідження успішно завершено, їх результати обговорено на засіданнях Вченої ради і схвалено.

Проводились роботи по 8 господарчих договорах, по 6 госпдоговорах роботи завершено.

     У звітному періоді подано 8 заявок на винаходи, отримано 9 рішень про видачу патентів України.

У 2018 році вченими інституту підготовлено до друку 11 монографій (233,13 обл. вид. арк.), одна брошура (6,5 обл. вид. арк.), 3 збірники (35,5 обл. вид. арк.).

Матеріали випусків журналу розміщено на сайті журналу «Технічна електродинаміка»: (www.techned.org.ua). Журнал реферується у Реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ), Реферативному журналі ВІНІТІ РАН (Росія, Москва). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України, включено у загальнодержавну реферативну базу даних та міжнародні бази даних: SCJPUS, COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST.

Матеріали збірників «Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України» містяться на сайті інституту (www.ied.org.ua). Збірник входить до переліку профільних видань ДАК МОН України та реферується у таких наукометричних базах даних: реферативний журнал «Джерело» (Україна, Київ), загальнодержавний депозитарій «Наукова періодика України», електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України (NASPLIB), реферативний журнал "РЖ" ВІНІТІ РАН (Росія).

Протягом 2018 року науковцями інституту опубліковано 153 статі, з них 10 – у зарубіжних виданнях, та 44 тези доповідей. У збірниках та журналі «Технічна електродинаміка» опубліковано 168 статей, співробітники інституту були авторами 94 з них.

Інститут у 2018 році був співорганізатором XV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки – 2018» ПСЕ-2018 (м. Київ, 4-8 червня 2018 р.), яка була присвячені 100-річчю Національної академії наук України. В роботі конференції брали участь понад 100 представників академічних, галузевих дослідницьких установ, вищих навчальних закладів з України, Польщі. Росії, Естонії Литви, Латвії, Естонії, Канади. Учасники підготували 128 доповідей, матеріали яких опубліковано в журналі «Технічна електродинаміка».

У 2018 р. інститут також брав участь в організації проведення ХVІІІ Міжнародної нау­ково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних сис­темах. Наука, освіта і практика» ICPEES’2018 (м. Кременчук, 15-17 травня 2018 р.); ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "SMART-технології в енергетиці та електроніці – 2018" STEЕ-2018 (смт. Лазурне Херсонської обл., 21-25серпня 2018); Міжнародної науково-технічної конференції "Силова електроніка та енергоефективність" СЕЕ-2018 (м. Харків, 10-14 вересня 2018 р.).

         У минулому році науково–технічні   досягнення інституту було   представлено на 5 міжнародних   та 4 спеціалізованих виставках-презентаціях. Серед них: виставки elcomUkraine, "Енергетика в промисловості", "Зроблено в Києві", Міжнародний форум Innovation Market тощо.

    

Подальші наукові дослідження інституту з основних напрямків наукової діяльності мають наступні перспективи.

Розвиток досліджень з наукового напрямку «перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії» буде пов'язаний із проведенням комплексу теоретичних досліджень стосовно розвитку теорії та розробки ефективних засобів перетворення електромагнітної енергії, забезпечення електромагнітної сумісності та взаємодії широкого класу перетворювачів електромагнітної енергії як з системою електропостачання (в тому числі з джерелами відновлюваної енергії), так і з енергоємними технологічними навантаженнями, зокрема в автономних системах електроживлення. Це дозволить не тільки підвищити надійність роботи електричних мереж і покращити параметри систем електроживлення (маса, габарити, ефективність), але й підвищити ефективність технологічних процесів за рахунок побудови спеціалізованих пристроїв, які максимально враховують особливості електрофізичних процесів, що відбуваються у технологічному навантаженні. Результатом цих досліджень стане розробка відповідних технічних засобів, а також створення та впровадження принципово нового обладнання для сучасних електротехнологій, зокрема, обробки металів, автономних систем електроживлення, систем динамічного та електромагнітного сумісного електроприводу, а також систем накопичення електроенергії.

Розвиток наукового напрямку «системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії» передбачає продовження досліджень зі створення високоефективних електромеханічних перетворювачів енергії. Значну увагу буде приділено створенню механотронних систем магнітоелектричного та вентильно-реактивного типів для автотранспорту, медичної техніки та приладів різного призначення, в яких конструктивно поєднано електромеханічний перетворювач та систему керування, а також багатофункціональних систем з однією, двома та трьома степенями свободи обертання ротору для приладів спостереження, слідкування, автосупроводження цілей та наведення у космічній та військовій техніці. Буде поглиблено дослідження з удосконалення та оптимізації відповідних систем керування, в тому числі пошук обґрунтованих обмежень на вимоги до складових частин систем без втрат точності та якості керування. Буде продовжено фундаментальні дослідження зі створення надійної діагностичної бази для моніторингу потужних генераторів для теплових та гідроелектростанцій та пошук конструктивних рішень для підвищення надійності та ресурсу таких генераторів.  

По науковому напрямку «режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними» буде продовжено теоретичні дослідження з розвитку наукових, технічних та нормативних основ функціонування складних систем, до яких відноситься Об’єднана енергетична система України, зокрема, з урахуванням ринкових відносин.

Буде розроблено засоби забезпечення стійкості, надійності та ефективності функціонування електроенергетичних систем та мереж, зокрема, на основі технологій Smart Grid. Буде досліджено відповідні режими роботи систем електропостачання, в тому числі з джерелами розосередженої генерації, в умовах дефіциту генеруючих потужностей, несиметрії і несинусоїдальності для оптимізації структури електричних мереж і систем.

Отримає подальший розвиток створена автоматизована система інформаційного забезпечення управління електроенергетичними об'єктами, що забезпечує їх моніторинг, глибоку діагностику та досконале управління шляхом збору, обробки, збереження та передачі інформації на верхні рівні оперативного управління в обсягах, необхідних для прийняття рішень в реальному часі як у нормальних, так і в аварійних режимах роботи.

Розвиток «інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці» буде продовжуватись у напрямку створення нових уніфікованих прецизійних базових вимірювальних модулів нового покоління для реалізації високоточних приладів та інформаційно-вимірювальних систем. Буде розроблено нові високоефективні методі вимірювання, які дозволять підвищити чутливість, точність, швидкодію та завадостійкість вимірювань. На основі базового апаратно-програмного комплексу буде досліджено, створено та впроваджено експериментальні зразки біосенсорних систем на принципах реєстрації електрохімічних процесів. Буде досліджено нові принципи побудови уніфікованих програмно-апаратних засобів вимірювання електромагнітних та інших фізичних величин для електроенергетичної галузі. відтворення кількісних і якісних параметрів електроенергії, зокрема, створення відповідних еталонів.

            

Найбільш важливі результати досліджень за напрямками:

 

Архів