Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

There are no translations available.

Основні досягнення Інституту електродинаміки в 2016 р. 

Колектив Інституту електродинаміки НАН України в 2016 р. зосередив свої зусилля на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики по напрямках, які були затверджені Постановою Президії НАН України №67
від 28.03.2012 р.:

-  режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними;

-  системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії;

-  перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії;

-  інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці.

На 31.12.2016 р. в структурі Інституту налічується 14 наукових відділів. Загальна чисельність співробітників Інституту на 31.12.2016 року – 381 особа, з них 140 жінок.

В Інституті працюють 40 докторів наук, в тому числі 4 академіка НАН України та 7 членів-кореспондентів НАН України, а також 80 кандидатів наук. За минулий рік захищено 1 дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. В Інституті налічується 188 наукових співробітників, в тому числі головних наукових співробітників – 6, провідних наукових співробітників – 23, старших наукових співробітників – 63, наукових співробітників – 7, молодших наукових співробітників – 10.

Станом на 01.01.2017 в аспірантурі навчається 14 аспірантів, в тому числі 11- з відривом від виробництва та 3 - без відриву від виробництва.   Прийнято на роботу до Інституту – 4 випускники аспірантури.

У 2016 році прийнято на роботу в інститут 5 молодих працівників. Звільнено з роботи 9 молодих співробітників з вищою освітою. До аспірантури Інституту електродинаміки НАН України зараховано 1 особу.

У 2016 році в Інституті проходили виробничу практику 123 студенти, в тому числі з НТУУ "КПІ" – 81 чоловік.

   У 2016 році в Інституті виконувалось:

         -  1 завдання за Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р.№559 "Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2016 році";

        -  дослідження по 56 темах, які фінансувались з загального фонду, серед яких:

        -  26 завдань на проведення фундаментальних та 5 прикладних науково-дослідних робіт відомчого замовлення НАН України;

        -  4 завдання комплексної програми наукових досліджень ВФТПЕ НАН України "Наукові основи ефективного перетворення енергії"(затверджено Постановою Бюро   ВФТПЕ НАН України від 08.11.11, пр.№15);

       -  2 завдання цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» («Ресурс-2») (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 05.04.2016 № 208 (зі змінами));

         -  2 – цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.03.2016 № 126);

       -  14 – цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» («Об’єднання-3») (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.03.2016 № 180);

       -  Грант НАН України для молодих учених ((затверджено Постановою Президії НАН України від 02.03.2016 (пр. № 65);

       -  Цільовий науковий проект «Економічні, техніко-технологічні імперативи цільового розвитку енергетики України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.06.2016 №366);

       -1 науково-технічний (інноваційний) проект "Створення засобів визначення параметрів аварійних режимів енерговузла ОЕС України для цифрових протиаварійних автоматик та захистів Дністровської ГАЕС"(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 31.03.2016 № 197); у 2016 році в Інституті виконувалось 13 госпдоговорів.

По 11 темах дослідження успішно завершено. Результати досліджень по цих роботах обговорено на засіданнях Вченої ради і схвалено. Проводились роботи по 13 господарчих договорах (з них 1 – із країнами зарубіжжя), по 10 господарчих договорах роботи завершено. Впроваджено 14 розробок.

       В 2016 році Інститут електродинаміки НАН України отримав 8 патентів на корисні моделі, 7 рішень про видачу патентів на корисні моделі, а також 5 свідоцтв про реєстрацію авторських прав: 2 - на комп’ютерні програми та 3 – на бази даних; передано за угодою про безстрокове користування 2 комп’ютерні комплекси: комп’ютерний програмний комплекс розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту в мікропроцесорних пристроях 7SA5 Siemens (свідоцтво № 59379 від 22.04.2015) та комп’ютерний програмний комплекс розрахунків аварійних режимів, уставок релейного захисту в мікропроцесорних пристроях REL6 ABB (свідоцтво №59378 від 22.04.2015).

У 2016 році редакцією підготовлено до друку дві монографії (45,1 обл. вид. арк.), один навчальний посібник (16 обл. вид. арк.), 3 збірники (41,5 обл. вид. арк.).

Крім цього, співробітниками інституту видано 3 монографії (32,36 ум. друк.арк.) і 2 навчальних посібники (24,95 ум.друк.арк.).

Матеріали випусків журналу містяться на сайті журналу „Технічна електродинаміка”: http://www.techned.org.ua. Журнал реферується у міжнародних наукометричних базах даних: SCOPUS; COMPENDEX; ELIBRARY; EBSCO; PROQUEST; реферативному журналі "РЖ" ВІНІТІ РАН (Росія, Москва).

Матеріали збірників «Праці ІЕД НАН України» містяться на сайті журналу „Технічна електродинаміка” http://www.techned.org.ua та Інституту електродинаміки НАН України http://ied.org.ua. Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" реферується у міжнародних наукометричних базах даних: ELIBRARY; реферативному журналі "РЖ" ВІНІТІ РАН (Росія, Москва).

Протягом 2016 року науковцями Інституту опубліковано 216 статей, з них 7 – у зарубіжних виданнях, 43 тези доповідей. У збірниках та журналах Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 177 статей, співробітники інституту були авторами 110 з них.

Інститут у 2016 році був організатором   міжнародної   науково-технічної   конференції "Силова електроніка та   енергоефективність" (СЕЕ-2016) (5 – 9.09. 2016р. м. Одеса) та ХIV міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки -2016» (6-10.06.16р., м. Київ).

ІЕД НАН України у 2016р. також брав участь в організаціїпроведення IVМіжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні енергетичні системи та силові системи ІЕС (ЕSS’16. (Україна, м. Київ, 0610.06. 2016р.).

Вчені ІЕД НАН України брали участь у роботі XVII міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика", (17-19.05.2016р., м. Кременчук); ХІІІ міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів   «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (14-15.04.2016р., м.. Кременчук ) та міжнародної   науково-практичної конференції   “Шляхи   та методи     підвищення економічності та   надійності роботи турбогенераторів та   гідроагрегатів, що відпрацювали парковий ресурс” (23-27.05.2016р., Славське, Львівської обл.).

Перспективи проведення наукових досліджень за науковими напрямками інституту.

Розвиток досліджень з наукового напрямку «перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії» буде пов'язаний із проведенням комплексу теоретичних досліджень стосовно розвитку теорії та розробки ефективних засобів перетворення електромагнітної енергії, забезпечення електромагнітної сумісності та взаємодії широкого класу перетворювачів електромагнітної енергії як з системою електропостачання (в тому числі з джерелами відновлюваної енергії), так і з енергоємними технологічними навантаженнями, зокрема в автономних системах електроживлення. Це дозволить не тільки підвищити надійність роботи електричних мереж і покращити параметри систем електроживлення (маса, габарити, ефективність), але й підвищити ефективність технологічних процесів за рахунок побудови спеціалізованих пристроїв, які максимально враховують особливості електрофізичних процесів, що відбуваються у технологічному навантаженні. Результатом цих досліджень стане розробка відповідних технічних засобів, а також створення та впровадження принципово нового обладнання для сучасних електротехнологій, зокрема, обробки металів, автономних систем електроживлення, систем динамічного та електромагнітно сумісного електроприводу, а також систем накопичення електроенергії.

         Розвиток наукового напрямку ″системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії″ передбачає продовження досліджень зі створення високоенергоефективних електромеханічних перетворювачів енергії широкого застосування (як двигунів, так і генераторів) для електротранспорту, електроінструменту, приладо- та верстатобудування, побутової та спеціальної техніки. Передбачено розробити наукові принципи побудови електромеханічних виконавчих систем з компенсованим гіроскопічним моментом для ручного ріжучого інструменту. Буде продовжено дослідження з оптимізації магнітних систем для електродвигунів магнітоелектричного типу та створення потужних генераторів з магнітним збудженням ротору. Буде продовжено фундаментальні дослідження електро- і теплофізичних процесів у безводневих турбогенераторах та розроблено нові способи виконання їх основних вузлів і систем для забезпечення високої енергоефективності, надійності і безпеки експлуатації енергоблоків теплових і атомних електростанцій. Особливу увагу буде приділено роботі по моделюванню та дослідженню фізичного явища міграції максимальних температур в надпотужних гідрогенераторах ГАЕС при їх роботі в режимах двигуна, генератора і компенсатора. На базі отриманих результатів спільно з ДП заводу «Електроважмаш» та ВАТ «Укргідроенерго» буде запропоновано нові технічні рішення для вдосконалення конструкції системи охолодження найбільш навантажених у тепловому відношенні зон унікальної енергетичної машини – гідрогенератора-двигуна потужністю 420 МВт Дністровської ГАЕС.

По науковому напрямку «режими електроенергетичних систем і обєктів та керування ними» буде продовжено теоретичні дослідження з розвитку наукових, технічних та нормативних основ функціонування складних систем, до яких відноситься Об”єднана енергетична система України, зокрема, з урахуванням ринкових відносин.

Буде розроблено засоби забезпечення стійкості, надійності та ефективності функціонування електроенергетичних систем та мереж, в тому числі на основі технологій SmartGrid. Буде досліджено відповідні режими роботи систем електропостачання, в тому числі з джерелами розосередженої генерації,   в умовах дефіциту генеруючих потужностей, несиметрії і несинусоїдальності для оптимізації структури електричних мереж і систем.

Отримає подальший розвиток створена автоматизована система інформаційного забезпечення управління електроенергетичними об'єктами, що забезпечує їх моніторинг, глибоку діагностику та досконале управління шляхом збору, обробки, збереження та передачі інформації на верхні рівні оперативного управління в обсягах, необхідних для прийняття рішень в реальному часі як у нормальних, так і в аварійних режимах роботи.

Розвиток «інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці» буде продовжуватись у напрямку створення нових уніфікованих прецизійних базових вимірювальних модулів нового покоління для реалізації високоточних приладів та інформаційно-вимірювальних систем. На основі базового апаратно-програмного комплексу буде досліджено, створено та впроваджено експериментальні зразки біосенсорних систем на принципах реєстрації електрохімічних, адсорбційних та люмінесцентних ефектів. Буде досліджено нові принципи побудови уніфікованих програмно-апаратних засобів вимірювання електромагнітних та інших фізичних величин для електроенергетичної галузі. Крім того, буде продовжено дослідження процесів вимірювання параметрів трифазної мережі промислової частоти (в тому числі для задач обліку електроенергії), розроблення методів підвищення точності, чутливості, швидкодії та розширення діапазонів вимірювання, а також відтворення кількісних і якісних параметрів електроенергії, зокрема, створення відповідних еталонів.

У звітному році вчених інституту було відмічено нагородами.  

1. Головному науковому співробітнику доктору технічних наук професору Михальському Валерію Михайловичу і старшому науковому співробітнику, кандидату технічних наук Шаповалу Івану Андрійовичу в складі авторського колективу за роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення" присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (Указ Президента України №440/2016 від 11 жовтня 2016 року).

2. Старші наукові співробітники інституту к.т.н. Блінов І.В., к.т.н. Мартинюк О.В. та к.т.н. Танкевич С.Є. отримали Премію Верховної Ради України за роботу "Організація керування в електроенергетичних системах України в ринкових умовах з урахуванням переходу до європейської нормативної бази" (Постанова Верховної Ради України "Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік" №1495 від 7 вересня 2016 року).

3. Провідні наукові співробітники інституту д.т.н. Гориславець Ю.М. та д.т.н. Кучерява І. М. нагороджені Премією НАН України імені В. М. Хрущова 2016 року за серію праць «Моделювання електротехнічних систем для підвищення їх ефективності та зменшення впливу на довкілля» (Результати конкурсу 2015 року затверджені 2 березня 2016 року постановою Президії НАН України № 56).

            
                  Найбільш важливі результати досліджень за напрямками:

 


Основні досягнення Інституту електродинаміки в 2017 р. 

Колектив Інституту електродинаміки НАН України в 2017 р. зосередив свої зусилля на подальшому розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем енергетики по напрямках, які були затверджені Постановою Президії НАН України №67 від 28.03.2012 р.:

-  режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними;

-  системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії;

-  перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії;

-  інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці.

На 31.12.2017 р. в структурі Інституту налічується 14 наукових відділів. Загальна чисельність співробітників інституту на 31.12.2017 року – 371 особа, з них 133 жінки (35%).

В інституті працюють 40 докторів наук (3 жінки), в тому числі 3 академіка НАН України та 6 членів-кореспондентів НАН України, а також 81 кандидат наук (11 жінок). За минулий рік захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук та 3 – на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. В Інституті налічується 187 наукових співробітників, в тому числі головних наукових співробітників – 6, провідних наукових співробітників – 20, старших наукових співробітників – 63, наукових співробітників – 8, молодших наукових співробітників – 11.

Станом на 01.01.2018 в аспірантурі навчається 13 аспірантів, в тому числі 12 – з відривом від виробництва.  

У 2017 році прийнято на роботу в інститут 9 молодих працівників. Звільнено з роботи 5 молодих співробітників з вищою освітою. До аспірантури Інституту електродинаміки НАН України зараховано 1 особу.

У 2017 році в інституті проходили виробничу практику 129 студентів, в тому числі з НТУУ "КПІ" – 59 чоловік.

   У 2017 році в інституті виконувалось 2 завдання за Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. №669-р "Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2017-2018 роках» та наказу МОН України №1462 від 10.11.2017 р.

           Проводились дослідження по 57 темах, які фінансувались з загального фонду, серед яких:

     26 завдань на проведення фундаментальних та 5 прикладних науково-дослідних робіт відомчого замовлення НАН України;

     4 завдання комплексної програми наукових досліджень ВФТПЕ НАН України "Наукові основи ефективного перетворення енергії"(затверджено Постановою Бюро ВФТПЕ НАН України від 08.11.16 №16);

     2 завдання цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН УКРАЇНИ «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» («Ресурс-2») (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 05.04.2016 № 208 (зі змінами));

      2  цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН УКРАЇНИ «Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.03.2016 № 126);

     14 – цільової комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» («Об’єднання-3») (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.03.2016 № 180);

•     Грант НАН України для молодих учених(затверджено Постановою Президії НАН України від 14.06.2017 № 178);

     Цільовий науковий проект «Економічні, техніко-технологічні імперативи цільового розвитку енергетики України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.06.2016 №366);

      1 науково-технічний (інноваційний) проект «Автоматика попередження переобтяження електричних зв’язків енергосистем з урахуванням впливу низькочастотних коливань параметрів режиму» (виконувався за Розпорядженням Президії НАН України від 29.03.2017 № 229).

По 9 темах дослідження успішно завершено. Результати досліджень по цих роботах обговорено на засіданнях Вченої ради і схвалено.    

У 2017 році в інституті виконувалось 15 господарчих договорів, по 13 госпдоговорах роботи завершено. Впроваджено 10 розробок.

             У звітному періоді Інститут електродинаміки НАН України отримав 3 патенти на корисні моделі, а також 3 свідоцтва про реєстрацію авторських прав.

Протягом 2017 року редакцією підготовлено до друку дві монографії (53,2 обл. вид. арк.), один посібник (2,4 обл. вид. арк.), 6 журналів «Технічна електродинаміка» (66,9 обл. вид. арк.), 3 збірники (37,2 обл. вид. арк.).

Матеріали випусків журналу містяться на сайті журналу «Технічна електродинаміка»: http://www.techned.org.ua. Журнал реферується у міжнародних наукометричних базах даних: SCOPUSCOMPENDEXELIBRARYEBSCOPROQUEST; реферативному журналі "РЖ" ВІНІТІ РАН (Росія, Москва).

Матеріали збірників «Праці ІЕД НАН України» містяться на сайті журналу «Технічна електродинаміка» http://www.techned.org.ua та Інституту електродинаміки НАН України http://ied.org.ua. Збірник "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України" реферується у міжнародних наукометричних базах даних: ELIBRARY; реферативному журналі "РЖ" ВІНІТІ РАН (Росія, Москва).

У звітному періоді науковцями інституту опубліковано 138 статей, з них 7 – у зарубіжних виданнях, 42 тези доповідей. У збірниках та журналі Інституту електродинаміки НАН України було опубліковано 96 статей, співробітники інституту були авторами 64 з них.

         Інститут у 2017 році був співорганізатором   Міжнародної   науково-технічної   конференції     "Силова електроніка та   енергоефективність" (СЕЕ-2017) (м. Харків, 12 - 16 вересня 2017р.), яка була присвячена 150-річчю із дня народження засновника української електротехнічної школи Павла Петровича Копняєва. У роботі конференції прийняли участь представники провідних наукових центрів, навчальних закладів і промислових   підприємств з України, Польщі, Німеччини, Грузії   та інших країн. Матеріали конференції опубліковані в журналі „Технічна електродинаміка”.

       У 2017 р. інститут також брав участь в організації проведення Міжнародної науково-практичної конференції   “Проблеми автоматизованого електропривода” (м. Харків, 12–16.09.2017 р.); II Міжнародної науково-технічної конференції „Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2017” (Оздоровчий комплекс «Маяк» НТУУ «КПІ», смт. Лазурне, Скадовський район, Херсонська область, 2 - 7 вересня 2017р.); Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні електричні та енергетичні системи" (MEES'2017) (м. Кременчук, Кременчуцький національний   університет, 15-17.11.2017р.); IV Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування    електроустановками ОКЕУ-2017» (м. Вінниця, 11 – 13.10.2017 р.); V Міжнародної   конференції     «Інтелектуальні енергетичні   системи ІЕЕ - 2017» (м. Київ, Національний технічний університет   України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»,   5–9 червня 2017 р.).

Також   інститут брав участь у роботі:

-XXIV   Міжнародної науково-технічної конференції з автоматичного   управління    «АВТОМАТИКА - 2017» (м. Київ, 13 – 15.09. 2017 р.);         

-XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика та   енергоефективність у ХХІ столітті» (м. Київ, 27 – 29.09. 2017 р.);                            

37-ої Міжнародної конференції   з електроніки та нанотехнологій (IEEE 37-th International Conference   on     Electronics and Nanotechnology (ELNANO- 2017) (м. Kиїв, 18-20.04. 2017 р.);

Першої   в Україні конференції з електротехніки та комп’ютерної   техніки IEEE First Ukraine Conferenceon Electrical and Computer Engineering (UKRCON- 2017) (м. Київ, 29.05.– 2.06. 2017р.);

VI Міжнародної науково-технічної конференції   «Проблеми сучасної  енергетики   і   автоматики  в системі природокористування» (м. Київ, 15 – 19.05.2017 р.).

   У 2017 році науково–технічні   досягнення інституту було   представлено на 5 міжнародних   та 2 спеціалізованих виставках-презентаціях. Серед них: виставки LABComplex, "Енергетика в промисловості", "Зроблено в Києві", Міжнародний форум Innovation Market тощо.

     Протягом минулого року певних результатів досягнуто в частині визначення та висвітлення бібліометричних показників діяльності науковців інституту. Станом на 01.01.2018 р. бібліометричні профілі мають 122 науковця інституту, з них 119 зареєстровані в системі «Бібліометрика української науки».

Дослідження за науковими напрямками інституту мають такі перспективи:

Розвиток досліджень з наукового напрямку «Перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії» буде пов'язаний із проведенням комплексу теоретичних досліджень стосовно розвитку теорії та розробки ефективних засобів перетворення електромагнітної енергії, забезпечення електромагнітної сумісності та взаємодії широкого класу перетворювачів електромагнітної енергії як з системою електропостачання (в тому числі з джерелами відновлюваної енергії), так і з енергоємними технологічними навантаженнями, зокрема в автономних системах електроживлення. Це дозволить не тільки підвищити надійність роботи електричних мереж і покращити параметри систем електроживлення (маса, габарити, ефективність), але й підвищити ефективність технологічних процесів за рахунок побудови спеціалізованих пристроїв, які максимально враховують особливості електрофізичних процесів, що відбуваються у технологічному навантаженні. Результатом цих досліджень стане розробка відповідних технічних засобів, а також створення та впровадження принципово нового обладнання для сучасних електротехнологій, зокрема, обробки металів, автономних систем електроживлення, систем динамічного та електромагнітно сумісного електроприводу, а також систем накопичення електроенергії.

         Розвиток наукового напрямку «Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії» передбачає продовження досліджень зі створення високоенергоефективних електромеханічних перетворювачів енергії широкого застосування (як двигунів, так і генераторів) для електротранспорту, електроінструменту, приладо- та верстатобудування, побутової та спеціальної техніки. Передбачено розробити наукові принципи побудови електромеханічних виконавчих систем з компенсованим гіроскопічним моментом для ручного ріжучого інструменту. Буде продовжено дослідження з оптимізації магнітних систем для електродвигунів магнітоелектричного типу та створення потужних генераторів з магнітним збудженням ротору. Буде продовжено фундаментальні дослідження електро- і теплофізичних процесів у безводневих турбогенераторах та розроблено нові способи виконання їх основних вузлів і систем для забезпечення високої енергоефективності, надійності і безпеки експлуатації енергоблоків теплових і атомних електростанцій. Особливу увагу буде приділено роботі по моделюванню та дослідженню фізичного явища міграції максимальних температур в надпотужних гідрогенераторах ГАЕС при їх роботі в режимах двигуна, генератора і компенсатора. На базі отриманих результатів спільно з ДП заводу «Електроважмаш» та ПрАТ «Укргідроенерго» буде запропоновано нові технічні рішення для вдосконалення конструкції системи охолодження найбільш навантажених у тепловому відношенні зон унікальної енергетичної машини – гідрогенератора-двигуна потужністю 420 МВт Дністровської ГАЕС.

По науковому напрямку «Режими електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними» буде продовжено теоретичні дослідження з розвитку наукових, технічних та нормативних основ функціонування складних систем, до яких відноситься Об’єднана енергетична система України, зокрема, з урахуванням ринкових відносин.

Буде розроблено засоби забезпечення стійкості, надійності та ефективності функціонування електроенергетичних систем та мереж, в тому числі на основі технологій SmartGrid. Буде досліджено відповідні режими роботи систем електропостачання, в тому числі з джерелами розосередженої генерації,   в умовах дефіциту генеруючих потужностей, несиметрії і несинусоїдальності для оптимізації структури електричних мереж і систем.

Отримає подальший розвиток створена автоматизована система інформаційного забезпечення управління електроенергетичними об'єктами, що забезпечує їх моніторинг, глибоку діагностику та досконале управління шляхом збору, обробки, збереження та передачі інформації на верхні рівні оперативного управління в обсягах, необхідних для прийняття рішень в реальному часі як у нормальних, так і в аварійних режимах роботи.

Розвиток «Інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці» буде продовжуватись у напрямку створення нових уніфікованих прецизійних базових вимірювальних модулів нового покоління для реалізації високоточних приладів та інформаційно-вимірювальних систем. На основі базового апаратно-програмного комплексу буде досліджено, створено та впроваджено експериментальні зразки біосенсорних систем на принципах реєстрації електрохімічних, адсорбційних та люмінесцентних ефектів. Буде досліджено нові принципи побудови уніфікованих програмно-апаратних засобів вимірювання електромагнітних та інших фізичних величин для електроенергетичної галузі. Крім того, буде продовжено дослідження процесів вимірювання параметрів трифазної мережі промислової частоти (в тому числі для задач обліку електроенергії), розроблення методів підвищення точності, чутливості, швидкодії та розширення діапазонів вимірювання, а також відтворення кількісних і якісних параметрів електроенергії, зокрема, створення відповідних еталонів.

             
                  Найбільш важливі результати досліджень за напрямками:

    —    Режими енергетичних об’єктів та системи керування ними

     —    Системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії

     —    Перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії

     —    Інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці